Privātuma politika

SIA “ALISDOG”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203248751, juridiskā adrese: Taisnā iela 3, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads., (turpmāk – Uzturētājs) , ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala alisdog.com īpašnieks, uzturētājs un personas datu operators.

Apmeklējot un izmantojot alisdog.com , vietnes apmeklētājs ( turpmāk – Apmeklētājs ) protami piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, kas skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidi, un vien Apmeklētāja pārlūkprogramma nav iekļauta nepieņemtdat sīkas.

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. alisdog.com apmeklēšanas un laikā Uzturētājs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegÅ«tot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • Lai pārraudzÄ«tu alisdog.com izmantoÅ¡anu).

1.2. Apmeklētāju personas datu Uzturētājs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskos līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no citas nelikumīgas apstrādes.

1.3. Ziedojot līdzekļus vai pārdodoties alisdog.com piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmantojot citus alisdog.com pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt un Uzturētājam reģistrēt, saskaņā ar mērķi, glabāt, izmantot un izmantot citā veidā izmantot Apmeklētāja personas datus, kā arī datus, kurus Apmeklētājs turpmāk. sniegs Uzturētājam, tik apjomā, cik nepieciešams, un šādiem mērķiem:

 • datu apstrāde, kas izriet no alisdog.com Apmeklētāju pasÅ«tÄ«jumiem, vai datu apstrāde, kas nepiecieÅ¡ama, lai noslēgtu attiecÄ«gu lÄ«gumu (darÄ«jumu);
 • dati ir nepiecieÅ¡ami Apmeklētāju identificēšanai un uzskaitei;
 • dati ir nepiecieÅ¡ami komerciālo paziņojumu sÅ«tÄ«Å¡anai (tikai saskaņā ar Apmeklētāju dotajiem piekriÅ¡anu šādu paziņojumu saņemÅ¡anai);
 • dati ir nepiecieÅ¡ami Klientu lojalitātes programmas nostiprināšanai,
 • dati un citu saistÄ«bu izpildes nodroÅ¡ināšanai, kas izriet no lÄ«gumsaistÄ«bām, vai nav attiecÄ«gi noslēgtajiem lÄ«gumiem (darÄ«t).

1.4. Uzturētājs nodrošina Apmeklētāju aizsardzību un drošību, lai neizplatītu vairāk personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Uzturētāja partneriem, kas nodrošina alisdog.com preču piegāde un pakalpojumu sniegšanu, tādas apjomā, kādas personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Uzturētājs iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Apmeklētāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijas nozīmē tikai atbildīgajām personām, kuras viņš Uzturētājs.

1.6. Apmeklētājam ir sniegšanu tiesības saviem personas datiem, nos Uzturētājam attiecīgu pieprasījumu par informāciju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: alisdogshop@gmail.com . Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: (1) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids, (2) datums, kad personas dati pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avots (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informācija par to, vai personas dati tiek kontrolēti automatizētā veidā.

1.7. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī līdz apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Apmeklētājs informē Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: alisdogshop@gmail.com.

1.8. Apmeklētāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

2. SĪKDATNES (cepumi)

2.1. alisdog.com tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala alisdog.com plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā lietotāja datoru, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šīs vietnes var pārbaudīt arī lietotāja individuālos lietotājus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnēm nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīču un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā interneta vietne iegūt informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijasdatnes ir pagaidu fails, kas tiek atjaunots lietotāja datorā, plānoÅ¡anas datumā vai lÄ«dz sesijas beigām, tÄ«mekļa vietņu atvērÅ¡anai vai pārlÅ«kprogrammas aizvērÅ¡anai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumu, kuriem nepiecieÅ¡ama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • PastāvÄ«gie sÄ«kfaili tiek glabāti, planÅ¡etdatorā vai viedtālrunÄ« uz laiku, kas noteikti sÄ«kfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādÄ«jumus un personÄ«go datoru saskarni;
 • Trešās puses sÄ«kdatnes ļauj iegÅ«t informāciju par to, kā tiek izmantotas tÄ«mekļa vietnes, un lai lietotāju reklāmu saturs, kas ir optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. alisdog.com neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

2.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotājus (Apmeklētāju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • alisdog.com pielāgoÅ¡anai lietotājiem (Apmeklētāju) vēlmēm,
 • alisdog.com izmantoÅ¡anas optimizēšanai,
 • reklāmas un mārketinga optimizācijas nolÅ«kos, balstoties uz interesi par noteiktām priekÅ¡rocÄ«bām,
 • statistikas veidoÅ¡anai par alisdog.com lietotāju skaitu.

2.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. alisdog.com ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas ietekmēs, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos alisdog.com pārlūkošanas laikā var parādīt dažu funkciju ierobežojumus.

3. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir visas paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts, ka tiešai vai tirdzniecības preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši vispārējai informācijai par pakalpojumu sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Informāciju par alisdog.com piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, lai sniegtu, Uzturētājs var izmantot Apmeklētāju personas datus (e-pasta adresi).

3.3. Izmantojot alisdog.com , Apmeklētājs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

3.4. Apmeklētājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegts izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par Uzturētāju, klientu servisa e-pasta adresi: alisdogshop@gmail.com . Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot Interneta veikalu alisdog.com un/vai piedaloties alisdog.com aktivitātēs, Apmeklētājs apliecina savu piekrišanu Privātu politikas noteikumiem. Ja Apmeklētājs nepiekrīt šai Privātu politikai, Uzturētājs lūdz Apmeklētāju neiesniegt personisku informāciju alisdog.com .

4.1.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma laikā vienpusēji mainīt un papildinātu Privātuma politiku, publicējot alisdog.com sadaļā Privātuma politika. Apmeklētājam ir pienākums pirms katra alisdog.com apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Uzturētājs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala alisdog.com Apmeklētāju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumiem, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Uzturētāja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu alisdog.com darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir nomini alisdog.com sadaļā Kontakti.

Saziņas veidlapa