Privacy Policy

SIA “ALISDOG”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203248751, juridiskā adrese: Taisnā iela 3, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads., (turpmāk – Uzturētājs), ir tīmekļa vietnes un Interneta veikala alisdog.com īpašnieks, uzturētājs un personas datu operators.

Apmeklējot un izmantojot alisdog.com, vietnes apmeklētājs (turpmāk – Apmeklētājs) nepārprotami piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu (cookies) izmantošanas veidiem, ja vien Apmeklētāja pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes.

1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

1.1. alisdog.com apmeklēšanas un izmantošanas laikā Uzturētājs var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

 • iegÅ«stot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);
 • netieÅ¡i, iegÅ«stot informāciju (piemēram: izmantojot sÄ«kdatnes un citus tehniskus lÄ«dzekļus, lai pārraudzÄ«tu alisdog.com izmantoÅ¡anu).

1.2. Apmeklētāju personas datus Uzturētājs apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Apmeklētāju personas datus, Uzturētājs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

1.3. Ziedojot līdzekļus vai iegādājoties alisdog.com piedāvātās preces un pakalpojumus, un izmantojot citus alisdog.com pakalpojumus, Apmeklētājs piekrīt un atļauj Uzturētājam reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt Apmeklētāja personas datus, ka arī datus, kurus Apmeklētājs turpmāk sniegs Uzturētājam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:

 • datu apstrāde, kas izriet no alisdog.com Apmeklētāju pasÅ«tÄ«jumiem, lÄ«gumsaistÄ«bām, vai datu apstrāde, kas nepiecieÅ¡ama, lai noslēgtu attiecÄ«gu lÄ«gumu (darÄ«jumu);
 • dati ir nepiecieÅ¡ami Apmeklētāju identificēšanai un uzskaitei;
 • dati ir nepiecieÅ¡ami komerciālo paziņojumu sÅ«tÄ«Å¡anai (tikai saskaņā ar Apmeklētāja atseviÅ¡Ä·i doto piekriÅ¡anu šādu paziņojumu saņemÅ¡anai);
 • dati ir nepiecieÅ¡ami Klientu lojalitātes programmas nostiprināšanai,
 • dati ir nepiecieÅ¡ami citu saistÄ«bu izpildes nodroÅ¡ināšanai, kas izriet no lÄ«gumsaistÄ«bām, vai no attiecÄ«gi noslēgtajiem lÄ«gumiem (darÄ«jumiem).

1.4. Uzturētājs nodrošina Apmeklētāju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Uzturētāja partneriem, kas nodrošina alisdog.com preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

1.5. Uzturētājs veic iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos un tehniskos), lai aizsargātu Apmeklētāju personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kurus nozīmējis Uzturētājs.

1.6. Apmeklētājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Uzturētājam attiecīgu pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: alisdogshop@gmail.com. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: (1) personas datu apstrādes mērķis, tiesiskais pamats un veids, (2) datums, kad personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti; (3) personas datu ieguves avots (ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust); (4) informāciju par to, vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā.

1.7. Apmeklētājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Apmeklētājs informē Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: alisdogshop@gmail.com.

1.8. Apmeklētāju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.

2. SĪKDATNES (cookies)

2.1. alisdog.com tiek izmantotas sīkdatnes, kas nodrošina tīmekļa vietnes un Interneta veikala alisdog.com plašākas izmantošanas iespējas.

2.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome vai Safari) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

2.3. Pastāv trīs galvenie sīkdatņu veidi:

 • Sesijas sÄ«kdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planÅ¡etdatorā vai viedtālrunÄ« lÄ«dz sesijas beigām, tÄ«mekļa vietnes atstāšanai vai tÄ«mekļa pārlÅ«kprogrammas aizvērÅ¡anai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepiecieÅ¡ama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;
 • PastāvÄ«gie sÄ«kfaili tiek glabāti datorā, planÅ¡etdatorā vai viedtālrunÄ« uz laiku, kas noteikts sÄ«kfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādÄ«jumus un personalizētu saskarni;
 • Trešās puses sÄ«kdatnes ļauj iegÅ«t informāciju par to, kā tiek izmantotas tÄ«mekļa vietnes, un lai nodroÅ¡inātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

2.4. alisdog.com neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

2.5. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju (Apmeklētāju). Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

 • alisdog.com pielāgoÅ¡anai lietotāju (Apmeklētāju) vēlmēm,
 • alisdog.com izmantoÅ¡anas optimizēšanai,
 • reklāmas un mārketinga optimizēšanas nolÅ«kos, balstoties uz interesi par noteiktām priekÅ¡rocÄ«bām,
 • statistikas veidoÅ¡anai par alisdog.com apmeklētāju skaitu.

2.6. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. alisdog.com ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos alisdog.com pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

3. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI (PIEDĀVĀJUMI)

3.1. Komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai, vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese).

3.2. Lai sniegtu informāciju par alisdog.com piedāvātajiem pakalpojumiem, akcijām, un citām aktivitātēm, Uzturētājs var izmantot Apmeklētāju personas datus (e-pasta adresi).

3.3. Izmantojot alisdog.com, Apmeklētājs var pieteikties (dod savu piekrišanu) komerciālo paziņojumu saņemšanai.

3.4. Apmeklētājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas vai aizliegt izmantot viņa kontaktinformāciju (personas datus) tiešās pārdošanas nolūkos, informējot par to Uzturētāju, izmantojot klientu servisa e-pasta adresi: alisdogshop@gmail.com. Tiešās pārdošanas aizliegums attiecas uz vienu konkrētu personu.

4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

4.1.1. Izmantojot Interneta veikalu alisdog.com un/vai piedaloties alisdog.com aktivitātēs, Apmeklētājs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem. Ja Apmeklētājs nepiekrīt šai Privātumu politikai, Uzturētājs lūdz Apmeklētāju neiesniegt personisku informāciju alisdog.com.

4.1.2. Uzturētājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot alisdog.com sadaļā Privātuma politika. Apmeklētājam ir pienākums pirms katra alisdog.com apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Apmeklētājam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

4.2. Jurisdikcija

4.2.1. Uzturētājs saglabā tiesības izpaust Interneta veikala alisdog.com Apmeklētāju personas datus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu Uzturētāja tiesības, un/vai pakļaujoties juridiskām darbībām, tiesas pavēstēm vai juridiskiem procesiem.

4.2.2. Tīmekļa lapas un Interneta veikalu alisdog.com darbību regulē un šai Privātuma politikai ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti.

4.3. Informācijas apmaiņa

4.3.1. Uzturētājs sazinās ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Apmeklētājs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti alisdog.com sadaļā Kontakti.

Contact form